سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه:رضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

درگاه محمدرضا شاه پهلوی