سخنرانی رنه ماهو مدیر کل یونسکو در کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنرانی رنه ماهو مدیر کل یونسکو در کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴


اعلیحضرتا
پیش از اینکه اعلیحضرت نشست را ترک فرمایند این جانب از سوی سازمان یونسکو که در آن سرافرازی خدمت داشته و بی گمان در این باره سخنگوی آن هستم از پیشگاه ملوکانه پروانه می‌خواهم با بیان نارسای خود سپاسگزاری‌های ژرف خویش را به پیشگاه آن اعلیحضرت ابراز دارم و احساسات همه نمایندگان شرکت کننده در این کنگره را منعکس کنم.
ما از بلند همتی و میهمان نوازی ملت ایران که از کهن ترین آداب و رسوم مردم این کشور است سپاسگزاریم. ما از این توجه و بلند همتی و میهمان نوازی پیش از برگزاری کنگره جهانی مبارزه با بیسوادی نیز همواره برخوردار بوده‌ایم چه دولت ایران هزینه آماده سازی و برگزاری این کنگره را که مسئولیت معنوی و فنی آن با یونسکو است را به دوش گرفته است ولی سپاس اساسی ما به ویژه برای توجهی است که آن اعلیحضرت پیوسته نسبت به کوشش‌های یونسکو در این امر حیانی پرداخته‌اند و می‌دارند.

پیام‌های شاهنشاه

این کنگره بنا به پیشنهاد و دعوت هیات نمایندگی ایران که ریاست آن را نخست وزیر ایران که در آن زمان وزیر دارایی بود برگزار شده است. این پیشنهاد و دعوت ده ماه پیش در سیزدهمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس پیش کشیده شد و در همان هنگام اعلیحضرت شاهنشاه نیز برای همه سران کشورهای جهان و اینجانب پیام‌هایی فرستادند که بدون گزافه‌گویی باید گفت که جنبه تاریخی داشته است.
مجمع عمومی یونسکو به اتفاق آرا این پیشنهاد را پذیرفت و در دستور کار خود قرارداد تا در سال جاری آن را عملی سازد.
اعلیحضرتا
بودن این گروه عظیم از بزرگان برجسته‌ای که از نقاط گوناگون جهان در اینجا گردآمده‌اند و هر کدام در کشور خود مقام و مسئولیت مهمی دارند و بودن هیات‌های نمایندگی هشتاد و شش کشور دنیا و نمایندگان مهمترین سازمان‌های معنوی و بین المللی جهان که مورد احترام همگان است نشانه حسن تشخیص و اصالت ابتکارهای اعلیحضرت بوده و کاملا ثابت می‌نماید که این ابتکار از یک نیاز اساسی بشری سرچشمه گرفته است. چنین ابتکاری و چنین واکنشی کافی است که سبب مباهات یک پادشاه روشنفکر گردد.
من تصور می‌کنم در این هنگام که ملت ایران و همچنین دوستان فراوان ایران در جهان در آستانه آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت پادشاهی هستند که هدفشان ترقی و پیشرفت است بهترین زمینه برای پیروزی این کنگره و آرمان‌های عالی آن شاهنشاه تعیین فرموده‌اند فراهم است.

تهنیت

من از پیشگاه شاهنشاه پروانه می‌خواهم که از هم اکنون تهنیت‌ها و احترامات خود را به مناسبت جشن بزرگ آغاز بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت پیشکش کنم.
آن اعلیحضرت امروز یک بار دیگر نمادهای بلندی افکار خویش را هنگام پیام عالی خود که در آیین گشایش این کنگره جهانی خواندند آشکار ساختند و اینجانب در این باره سپاسگزاری‌های ژرف خود را پیشکش می‌کنم. شک نیست نمایندگانی که در اینجا گرد آمده‌اند بیانات آن اعلیحضرت را مورد ژرف نگری قرار خواهند داد و بی گمان در این ژرف نگری به اندیشه‌های جدید الهام بخش بر می‌خورند.
توجه اعلیحضرت به این امر که برای ایجاد یک جنبش بزرگ مبارزه با بیسوادی در جهان باید اعتبار کافی فراهم شود ما را به سختی تحت تاثیر قرارداده است. و اگر هدف این باشد که کوشش‌های کشورهای در حال توسعه که همراه با فداکاریست به فرجام دلخواه برسد گرفتن چنین تصمیمی بسیار بایسته است. برای مبارزه با بلاهای بزرگ باید درمان‌هایی به همان اندازه بکار برد.
این فکر اعلیحضرت نیز که دنیا برای آغاز چنین جنبشی ابزار فنی و منبع‌های مالی کافی در اختیار دارد مورد تایید ما است و ما باید تصمیم بگیریم از این ابزار برای خدمت به بشریت بهره‌برداری نماییم و آن را در راستایی بکار بریم که بشر امروز از وضع کنونی خود رهایی یابد و شرایط زندگی بهتری داشته باشد نه در راستایی که به نابودی او بیانجامد.
در این زمینه بی گمان هم چنان که اعلیحضرت فرمودند بکار بردن بخشی ناچیز از هزینه‌های نظامی از میان برداشتن بیسوادی را با شتاب بیشتری انجام پذیر می‌سازد. اعلیحضرت که مورد احترام ما هستند با دادن این پیشنهاد از این کرسی بین‌المللی ما را تحت تاثیر قراردادند زیرا می‌بینیم در همین نزدیکی در منطقه‌ای که نیازی سخت به آموزش و پرورش دارد چگونه از این سلاح استفاده می‌شود و این موضوعی که باید همه را به اندیشیدن وادارد.
بنابراین بزرگتری آرزوی من این است که این پیام آن سان که در خور آن است مورد پذیرش همگان قرارگیرد.