سخنان محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات میکویان صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد شوروی - مسکو ۵ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ بیانات میکویان صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد شوروی - مسکو ۵ تیر ۱۳۴۴

(در میهمانی رسمی شورای عالی اتحاد شوروی به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران در کاخ کرملین)


حضرت آقای میکویان، آقای پرژنف، آقای نخست وزیر، خانم‌ها، آقایان،
از فرصت استفاده کرده از پذیرایی خوب و صمیمانه و دوستانه شما تشکر می‌کنم. هیئت نمایندگی ایران در این سفر این امکان را به دست آورد که موفقیت‌های شما را در زمینه‌های اقتصادی و تکنولوژی و کشاورزی و فرهنگی بررسی کند. ما مشاهده کردیم که در کشور شما از سال ۱۹۵۶ به این طرف چه پیشرفت‌های بزرگی به دست آمده است، و از این لحاظ به شما تبریک می‌گویم.
هدف بازدید ما از شوروی تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور بود و من احساس می‌کنم (و از گفتن این احساس خود خرسندم) که بازدید ما از کشور شما موفقیت آمیز بوده است، ولی بدین شرط که این نکته پراهمیت در نظر گرفته شود که همسایه شما (یعنی ایران) واقعاً می‌خواهد در صلح و آرامش زندگی کند. اطمینان‌هایی که ما از طرف ایران به شما داده‌ایم کاملاً عاقلانه و طبیعی و از جانب تمام افراد ملت ایران و مبتنی بر مصالح عمومی است، و از مذاکره با شما به این نتیجه رسیدیم که هدف شما نیز همین است که با همسایه خود در محیط دوستانه‌ای به سر بَرید و روابط حسن همجواری داشته باشید. شما اصول لنینی را برای ما به بهترین نحو ممکن تشریح کردید، و به همین دلیل ما اکنون با خوشبینی کامل به آینده می‌نگریم. آینده‌ای که در آن بین ایران و شوروی صلح و همکاری برقرار خواهد بود. ما و شما گذشته از مناسبات حسن همجواری خواستار آن هستیم که همه کشورها با صلح و صفا زندگی کنند و سیاست تفاهم متقابل را پیش گیرند. برای رسیدن به این هدف تنها یک راه وجود دارد: راهی که شما هم اکنون آن را در همین جا یادآور شدید، راه تقویت سازمان ملل متحد، این بسیار طبیعی است که در نتیجه مذاکرات ما روابط اقتصادی و بازرگانی کشورهای مان گسترش و تحکیم یابد.
من هم مانند شما موفقیت اتحاد شوروی، تقویت روابط همه جانبه تلاش شما برای زندگی بهتر و نمونه فرهنگ شما است. با اظهار ملت‌های جهان را آرزو می‌کنم.