New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی کمیته آموزگاران پایتخت در سالروز رویداد شوم ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی کمیته آموزگاران پایتخت در سالروز رویداد شوم ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۴


احساساتی که شما فرهنگیان ابرازداشتید، قابل تقدیراست.
امروز برنامه مملکت کاملاً روشن‌است و همچنین وضع فعلی مملکت ما هم روشن‌است و شما نیز طبعاً چون به این راه عقیده و ایمان دارید، احساسات خودتان را در تأیید آن نشان دادید. از طرف دیگر، این ایمان و اعتقاد شما ما را امیدوارمی‌کند که محیطی که با دست شما در این مملکت اداره‌می‌شود، یعنی محیط آموزشی تربیتی و در واقع آن محیطی که روح و فکر و معلومات نسل آینده مملکت را مشخص و معین‌می‌کند، محیطی مناسب با آتیه درخشان کشور ما باشد. شما افراد را برای به‌دست‌گرفتن مسئولیتهای شخصی و فردی یا اجتماعی و دولتی طوری تربیت خواهیدکرد که حقیقتاً مؤمن به اصول انقلاب ایران و به تمام معنی مفید و مؤثر به حال کشور باشند.
این اطمینان برای ما خیلی ارزش دارد، زیرا هر برنامه و نقشه‌ای از این قبیل فقط موقعی به نتیجه مؤثر می‌رسد که جنبه موقت نداشته‌باشد و نشان بدهد که به عکس، امری است طولانی که باید لااقل از یک نسل به نسل دیگر برسد تا واقعاً ریشه‌کند و استوارشود. این اعتقاد معلمین یعنی مربیان نسل آینده کشور به این اصول انقلابی ایران، بزرگترین تضمینی است که ما برای آینده این مملکت داریم. بنابراین طبیعی است که همانطور که گفتم، این استقبال شما از اصول انقلاب، برای ما بسیار قدر و قیمت دارد و ما را از هر حیث نسبت به آینده مملکت مطمئن می‌سازد. از طرف دیگر واضح‌است که تکلیف دولت و مملکت و حتی جامعه برای فراهم‌کردن وسایل کار شما تا چه اندازه است. این منظور از دو راه تأمین می‌شود: یکی ایجاد مدارس کافی و دیگری تأمین زندگی شرافتمندانه‌ای که درنتیجه آن فکر و خیال شما به اندازه کافی آسوده‌باشد تا بتوانید در هر وضع و مقامی که هستید، با فراغت بال وقت خود را صرف پیشرفت کار خویش کنید.
معلمی که واقعاً به کار خود علاقمند باشد، می‌باید تا آخرین روز تدریس، هر روز خودش کارکند و کتاب بخواند و بر معلومات خویش بیفزاید. پس باید خیال او از بابت اعاشه و زندگانیش راحت باشد تا بتواند وظیفه خود در این مورد انجام‌دهد. امیدوارم در آتیه همه این نظریات عملی‌شود. مدارس چه جنبه دولتی داشته‌باشند و چه جنبه ملی، همیشه از این فکر پیروی‌کنند و کادر تعلیماتی ما بیش از پیش به صورت کادری متبحر و ارزنده و از لحاظ معلومات همیشه در سطح بالا و ضمناً از لحاظ زندگی مرفه و آسوده باشد.
میل‌دارم این تقدیرِ مرا به تمام معلمان و افرادی که با شما و در زیردست شما کارمی‌کنند، چه در مرکز و چه در سراسر مملکت، ابلاغ‌کنید و همچنین امید و انتظاری را که ما از تمام کارمندان دستگاه آموزشی کشور داریم، به اطلاع آنها برسانید، و در عین حال توجهات ما را نیز برای تأمین زندگی ایشان براساس فلسفه انقلاب ما که تعمیم عدالت و عدم تبعیض و فراهم‌کردن وسیله پیشرفت کلیه افراد به نسبت لیاقت و کار و استحقاق ایشان است، به تمام ایشان ابلاغ نمایید.