New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هموندان هیات مرکزی و استان‌ها جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۸ خرداد ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هموندان هیات مرکزی و استان‌ها جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۸ خرداد ماه ۱۳۴۲


در این یکسال اخیر شیر و خورشید سرخ مواجه با پیش آمدهایی شد که تمام هم و فرصت آن را گرفت تا به آلام مردمی که در زلزله سال گذشته آنطور صدمه دیدند و تلفات دادند و بی خانمان شدند بپردازد. در این اواخر نیز در بعضی نقاط سیل آمده و تلفات و ویرانی‌هایی به همراه آورده است که شیر و خورشید مطابق وظایف خودش باید به آن‌ها رسیدگی بکند و تا جایی که از عهده اش بر می‌آید آلام و اشکالات مردم را برطرف نماید. این اتفاقات البته قابل پیش بینی نیست، ولی به هر صورت همیشه باید دستگاه شیر و خورشید مطالبی که همیشه در گذشته گفته‌ام ایجاب می‌کند که این قبیل تشکیلات شما سال به سال قوی تر باشد، کادرش مجهز و وسایلش هم کاملتر باشد. با وجودی که این اتفاقات از حدود پیش بینی خارج بود و جنبه خیلی شدیدی به خود گرفته بود، معهذا روی وظیفه بشری و انسانی و علاقه کارکنان شیر و خورشید و استقبال فوق العاده مردم در زلزله شهریور گذشته تشکیلات ما توانست تا جایی که ممکن بود با کوشش و فداکاری عده زیادی خدمتی را که از دستش بر می‌آید انجام بدهد، و بخصوص استقبال مردم و همدردی و همکاری آن‌ها مایه تحسین و اعجاب همه قرار گرفت. البته کمک‌های گرانبهای ممالک دیگر منجمله ممالک خیلی دور افتاده باعث تشکر و امتنان قلبی ما و تسکین آلام کسانی که در این جریان صدمه دیده‌اند شد، و این حس همکاری بشری در چنین مواقعی امیدواری است برای آینده که شاید افراد بشر که در موقع سختی به کمک یکدیگر می‌شتابند از روی درایت و عقل متین مسایل و ابتلائات امروزی جهان و خطراتی را که امروز نسل حاضر و اصلاً تمدن ما را تهدید می‌کند با سرانگشت عقل و تدبیر حل کنند و دنیا بتواند با آسایش خاطر و آسودگی به آینده نگاه کند و به کارهای جاری خود بپردازد، و بتواند آلام اساسی را که امروز در جامعه دنیا وجود دارد یعنی فقر و گرسنگی و بیماری و جهل را از میان بردارد، و این اشکالاتی را که در زندگی امروز بشر هست بکلی برطرف بکند. اما محدودیت‌های عملی شیر و خورشید از لحاظ مالی چیزی است که جالب توجه است. انتظارات روزافزونی که از این دستگاه داریم و مردم دارند و امکاناتی که روی تشکیلات موجود وجود دارد طوری است که با این وجوه فعلی هیچکدام از آن‌ها کاملاً عملی نمی‌شود. باید از طرفی خود جمعیت شیر و خورشید در صدد تأمین منابع جدید درآمد باشد، و از طرفی دیگر اولیای امور نیز تا آن جا که از دستشان بر می‌آید در تأمین احتیاجات حقه و لازم شیر و خورشید بکوشند. البته جمعیت شیر و خورشید آخرسر می‌تواند بگوید خوب اگر توجهی نشود با این بودجه‌ای که دارم فقط به این اقدامات معین می‌پردازم و کار مداوا و نگاهداری مریضخانه‌ها و این قبیل مؤسسات را که قطعاً باید بوسیله دولت یا شهرداری‌ها انجام بگیرد خود آن‌ها به عهده بگیرند. اما جمعیت شیر و خورشید ایران جمعیتی است که این اصلاحاتی را که اخیراً ما در مملکت شروع کرده‌ایم می‌تواند بخوبی درک بکند، برای اینکه اصلاحات ما در راه ارضای احتیاجات بشر از جهت عدالت اجتماعی و از بین بردن فقر و از بین بردن ظلم و تمام آلام و علایم و آثار بی عدالتی و بدبختی است. به این جهت برای من آسان است که قبول بکنم که جمعیت شیر و خورشید ایران با این مرامنامه اش و با روحیه‌ای که در اعضای آن هست با شادی و دلگرمی شریک این تحولات در مملکت ایران باشد. اصولاً وضع ما و اصالت اصلاحات ما طوری است که مطمئن هستم همانطوری که ملت ایران در ششم بهمن نشان داد مردم قویاً پشتیبان این اصلاحات هستند و کسانی هم که دیدند چگونه درست شد و به ثمر رسید و می‌رسد.


ما هرگز اجازه نخواهیم داد که ارتجاع سیاه و مخالفان سعادت ملت ایران در این راه سدی ایجاد کند و با هرگونه اقدامی علیه مصالح ملی به شدت مقابله خواهد شد.