سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در اردوی پیشاهنگان سیمفروپول - کریمه ۱۰ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در اردوی پیشاهنگان سیمفروپول - کریمه ۱۰ تیر ۱۳۴۴


از این اردوگاه بزرگ شما قبلاً چیزهایی شنیده بودم، ولی به زبان فارسی اصطلاحی داریم که می‌گویند «شنیدن کی بود مانند دیدن.» نقشه ساختمانی این اردوگاه را به ما نشان دادند. می‌دانیم اینکه در چه حالی است و تا چه اندازه توسعه پیدا خواهد کرد. تعجب نیست که در این محیط جوانانی را می‌بینم که از لحاظ جسمانی و فکری آماده برخورد با زندگی می‌باشند و ما و شما آن را زندگی صلح و دوستی و تفاهم می‌دانیم. می‌بینم که از ملیت‌های مختلف افرادی در اردوگاه شرکت دارند. فکر می‌کنم که اینگونه تماس‌ها بسیار مفید است و من می‌توانم به عنوان رئیس پیشاهنگی ایران و از طرف شهبانو که خود یک پیشاهنگ واقعی بوده است سلام گرم پیشاهنگان و جوانان ایران را به شما ابلاغ نمایم و بگویم که ما از صمیم قلب موفقیت و خوشبختی شما را خواهانیم. بیایید همگی آرزو کنیم که صلح و تفاهم در میان ملل دنیا برقرار باشد.