New Server

سازمان انقلابیون کمونیست

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی حزب توده

نهضت آزادی ایران

جبهه ملی

سازمان انقلابیون کمونیست (مارکسیست - لنینیست) در شهریور ۱۳۴۹ برابر با سپتامبر ۱۹۷۰ بنیان گذاشته شد و نشریه "کمونیست" ارگان آن بود. این سازمان در کوتاه زمانی میان دانشجویان ایرانی در آمریکا رخنه کرد.

دنباله دارد