درگاه:شهبانو فرح پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
پرچم علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

سازمان‌های زیر ریاست عالیه شهبانو فرح پهلوی

  • انجمن شاهنشاهی فلسفه
  • انستیتو پاستور
  • سازمان هنرهای مردمی اصفهان
  • سازمان گفتگوی فرهنگ‌ها
  • سازمان ملی انتقال خون ایران
  • سازمان نابینایان ایران
  • سازمان ناشنوایان ایران
  • شورای عالی پژوهش‌های علمی
  • فرهنگستان علوم ایران ‌