New Server

دانشگاه فارابی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
شهبانو فرح پهلوی دانشگاه فارابی درگاه محمدرضا شاه پهلوی
دانشگاه فارابی دانشجو می پذیرد

دانشگاه فارابی در سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی در اسپهان به نوآوری علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی گشوده شد. آرمان بنیاد دانشگاه فارابی، نگهداری و گسترش فرهنگ ایرانی و آشنایی ایرانیان با دیگر فرهنگ‌های گیتی است. برنامه آموزشی این دانشگاه در سه رده دیپلم‌های ویژه، لیسانس، فوق لیسانس می‌باشد. در این دانشگاه، دانشجویان گذشته از رشته تخصصی و آموزشی خود با پایه‌های علوم انسانی و فلسفه و ادب آشنایی پیدا می‌کنند. رشته‌های شانزده گانه این دانشگاه در شهرهای دیگر ایران چون اسپهان، یزد و همدان آموخته می‌شود. دانشگاه فارابی در شهر اسپهان و در پردیس رشته‌های بازسازی و نوسازی اشیا، شهرسازی و بازسازی شهرهای قدیمی بنیادگزارده شد.[۱]

برای جای دانشگاه، خانه‌های قدیمی و کهنه خریداری شد و پس از بازسازی، کلاس‌های دانشگاه در آنجا برگزار گردید. این کار از دو سوی کارآمد بود، نخست این که خانه‌های قدیمی بازسازی شدند و از ویران شدن آنها جلوگیری شد. دوم این که با این کار از ساختن بناهای نوین و نامناسب در میان بافت قدیمی شهر جلوگیری شد که چهره اسپهان را خدشه‌دار می‌کرد. دانشگاه فارابی در جای خانه کسی به نام "حقیقی " در جلفای اسپهان قرار داشت. در اسپهان بیش از دویست خانه باشکوه قدیمی وجود داشت و خانه حقیقی یکی از این خانه بود. در زمستان نشین خانه که در دست دانشگاه فارابی بود یکی از پردیس‌های دانشگاه قرار داشت. این ساختمان، قدیمی و اعیانی بود و سبک معماری دوره صفویه را نشان می‌داد.


بن‌مایه‌ها

  1. منصوره پیرنیا: سفرنامه شهبانو، انتشارات مهر ایران، پاریس ، ۱۳۷۱، ص. ۳۵۹