New Server

تصمیم قانونی دایر به تقدیم لوح زرین به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به تقدیم لوح زرین به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که به پاس حق‌شناسی مردم ایران از اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه‌ایران لوح زرین با متن زیر از طرف نمایندگان دوره بیست و دوم مجلس به پیشگاه معظم‌له تقدیم شود:


به منظور حق‌شناسی مردم ایران از اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر
شاهنشاه ایران که با رهبری خردمندانه و اراده استوار خود موجبات‌ پیروزی درخشان ملت
ایران و کشورهای صاحب نفت را در استیفای حقوق ملی فراهم فرموده‌اند این لوح زرین
از طرف نمایندگان بیست و دومین دوره‌ مجلس شورای ملی به پیشگاه مبارک رهبر انقلاب
ایران تقدیم گردید تا خاطره آن به روزگار جاودان بماند.


‌تصمیم قانونی فوق در جلسه روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی