New Server

تصمیم قانونی دایر به تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
Rezashah01.jpg

تصمیم قانونی دائر به تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی - مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۲۸

مجلس شورای ملی به پاس حق‌شناسی ملت ایران تصویب می‌کند عنوان رسمی سرسلسله دودمان عظیم‌الشأن پهلوی اعلیحضرت رضاشاه کبیرخواهد بود.

این تصمیم باید بر لوحه‌ای طلا حک و در آرامگاه شاهنشاه فقید نصب گردد.

تصمیم فوق در جلسه سه‌شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت