بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی هیات مرکزی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۳ شهریور ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۹ خورشیدی تازی

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی هیات مرکزی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۳ شهریور ماه ۱۳۲۹

باید سعی کنید که عموم مردم در جریان اقداماتی که از طرف این مؤسسه خیریه می‌شود باشند. اندرزگاه‌های شیر و خورشید سرخ، مؤسسات بسیار نافع و مفیدی است.

یکی از اطباء خارجی که اندرزگاه‌ها را بازدید کرده‌بود، اظهار می‌داشت که این اندرزگاه‌ها به بهداشت اطفال کمک بسیار مؤثر و ذیقیمتی می‌کنند.

موضوع مهم و اساسی مبارزه با بیماری سل است که در کنفرانس عمومی هیأت‌های مدیره مؤسسات خیره که تحت نظر خود من در اوایل مهرماه تشکیل خواهدشد، باید درباره آن تصمیم فوری گرفت و باید فکری کرد که هم از نظر جلوگیری و هم از جهت درمان اقدامات مؤثر بشود.

در مسافرتی که به شمال کردم معلوم شد متأسفانه مرض سل در نواحی شیوع دارد. باید ترتیبی داده‌شود که با این بیماری مبارزه کامل بشود.

شیر و خورشید سرخ باید نسبت به توسعه و تکمیل شعب خود در شهرستان‌ها اهتمام نماید. سازمان جوانان بسیار مفید است و جنبه تربیتی را داشته‌باشد و باید وزارت فرهنگ در این باب کمال علاقمندی را داشته‌باشد. باید کاری کرد که به درآمد جمعیت افزوده شود. این مقدار البته کافی نیست. باید کمک به جمعیت شیر و خورشید سرخ برای مردم عادت شود و همه بر خود فرض بدانند که نسبت به پیشرفت‌های کارهای این مؤسسه خیریه کمک کنند و به تدریج همه عضویت شیر و خورشید را بپذیرند.