New Server

بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت ششم بهمن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.


بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت ششم بهمن


به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریکم قدرت من، فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یکپارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته‌است.


اگر یک قدری به عقب برگردیم روزی که من سوگند وفاداری برای حفظ این آب و خاک نموده‌ام همان روز از طرفی پایتخت کشور ما به وسیله بیگانه اشغال می‌شد و در همان موقع فاصله‌ای که از منزل تا مجلس شورای ملی طی کردم موکب من یعنی اتومبیل من بر دوش شما ملت ایران کشیده می‌شد. این به من قدرت می‌داد که در مقابل حوادث و اشکالات هیچ وقت خم نشوم هر اشغال بیگانه‌ای عوارضی دارد که درباره ما ایجاد ستون‌های پنجم رنگ و وارنگ بود که یکی از اون ستون‌های پنجم یک خطه زرخیز تاریخی مملکت را به اسم آذرآبادگان از ما برای مدت کوتاهی جدا کرد ولی وقتی که تصمیم گرفتم که در این راه فقط مبارزه و پیروزی یا مرگ با افتخار است می‌دانستم که، فرد فرد شما ملت ایران در این راه حاضر به هرگونه فداکاری بودید کما اینکه قوای مسلح ایران مختصر زد و خوردی بیشتر نکردند و ملت ایران خائنان را سرنگون کرد.


تحریکات ادامه داشت تا اینکه پادشاه شما برای اینکه پرده‌ها به عقب برود و قیافه حقیقی هر کس روشن بشود، بهتر دانست که در غیاب خود او، ملت ایران قضاوت خودش را بکند و شما مردم در ۲۸ مرداد قضاوت خود را به آن طریق نشان دادید و می‌خواهم بگویم که نه فقط خواستار مراجعت پادشاه قانونی موروثی خود بودید، بلکه یک رسالت تاریخی اضافه بر آن به من دادید که منجر به انقلاب ششم بهمن شد. انقلاب ششم بهمن همان طوری که امروز آن را صدا می‌کنیم و خطاب می‌کنیم، انقلاب شاه و ملت بود برای این که از سرچشمه محبت و تفاهم بین من و شما برخاسته‌است. این انقلاب توانست یک پارچگی ملی ایران را به صورت فعل و عمل درآورد هر کسی در این مملکت، به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریکم قدرت من، فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یکپارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته‌است.
می دانید که تا آخرین لحظه حیات از آن چیزی که تا به حال بوده‌ام تغییر نخواهم کرد و اگر تا بحال به اینجا با حمایت شما رسیده‌ایم مسلما به مرزهای تمدن بزرگ خواهیم رسید.